گر پاسبان گوید که هی بر وی بریزم جام می

دربان اگر دستم کشد من دست دربان بشکنم

چرخ ار نگردد گرد دل از بیخ و اصلش برکنم

گردون اگر دونی کند گردون گردان بشکنم

شما مست نگشتید وزان باده نخوردید

چه دانید چه دانید که ما در چه شکاریم

/ 0 نظر / 6 بازدید