رفته بود دنبال یک لقمه نان حلال برای خانواده اش وقتی آن اتفاق افتاد. نیمه شب در آن برهوت بی آب و بی غذا تنها و خسته همه جا را می گشت شاید چیزی برای خوردن پیدا کند، شاید بتواند یک شب هم که شده شکم بچه های بی نوایش را سیر کند وقتی که کشتمش.

هنوز آن صحنه ها مقابل چشمانم است. چند ضربه محکم به سرش زدم و وقتی افتاد فرار کردم. نمی توانستم آن صحنه هولناک را ببینم. کشتمش چون دوستش نداشتم، دوستش نداشتم چون زشت بود، خیلی خیلی زشت و این گناه نابخشودنی او بود.

وقتی با وحشت برگشتم نبود. سراسیمه همه طرف را نگاه کردم. داشت لنگان لنگان خودش را به جای امنی می رساند، جایی که نبینمش و برای لحظه ای بتواند فکر کند که حالا چه باید بکند. نمی توانست به همین راحتی فرار کند، آخر او مسوول بود باید هرطور که شده غذایی پیدا می کرد اما با این تن زخمی؟

هرگز فراموش نمی کنم داشت لنگان لنگان خودش را به جای امنی می رساند که فریاد زدم: بزن تو سرش الان میره زیر مبل!

چند قدم، تنها چند قدم مانده به مبل، ضربات سهمگین دمپایی بر سرش فرود آمد و همه چیز برای همیشه تمام شد.....

/ 7 نظر / 6 بازدید
نصیرالدین جعفری

من هم بغیر از سوسک تمام مخلوقات خدا را دوست دارم ولی این یکی را تحت هیچ شرایطی نمی توان نگاه کرد

سالومه

یعنی من مرده اون "یک لقمه نان حلال برای خانواده اش" ام!!!!

خانم سوسکه

عجب نامردی هستی شوهر منو کشتی!!

سمیرا

كي زد تو سرش؟ احتمالا اين دفعه هم سپاه از شريف مسلح شده بود اومده بود خونه تون؟!!+اون فعل زدم تو سرش رو حذف كن چون مطمئنم كار تو نبوده، بگو زد تو سرش[نیشخند]

آیلر

از کجا فهمیدی سمیرا؟؟[خجالت] خب من هم یک جورایی در زدن تو سرش مشارکت داشتم چون با تمام وجود (ولو با چشمان نیمه بسته) مدیریت می کردم صحنه رو.[نیشخند]

یاشار

اول فکر کردم دیالوگ یک فیلمه [نیشخند] اون اگه خونواده داشن اینجوری خواهر منو نمی ترسوند! [عصبانی][زبان]