یه شب مهتاب
ماه می‌آد تو خواب
منو می‌بره     از توی زندون
مثه شب‌پره     باخودش بیرون
می‌بره اون‌جا     که شب سیا
تا دم سحر
شهیدای شهر
با فانوسخون    جار می‌کشن
تو خیابونا     سر میدونا
عمو یادگار    مرد کینه‌ دار
مستی یاهشیار    خوابی یا بیدار

مستیم و هشیار
شهیدای شهر
خوابیم و بیدار
شهیدای شهر
آخرش یه شب    ماه می‌آد بیرون
از سر اون کوه    بالای دره
روی این میدون
رد میشهخندون

یه شب ماه می‌آد..

 احمد شاملو - ١٣٣٢- زندان قصر

/ 1 نظر / 4 بازدید
هادی

نمی دونستم این شعر هم مال احمد شاملو است