نقل است در محفلی علمی در محضر یکی از علمای نجف فرعی فقهی مطرح می شود، طلاب و روحانیون بحث می کنند، در این میان روحانی جوانی از مریدان یکی از مراجع عالیقدر شیعه که با احترام تمام مراد خود را" حضرت آقا "خطاب می کرد، ورود به بحث کرده و می گوید: "حضرت آقا چنین می فرمایند"و عالم حاضر در مجلس بلادرنگ می گوید: "حضرت آقا غلط می فرماید" مرید- که " حضرت آقا " را می پرستید - بی هوش می شود! آب بر رویش می زنند و شانه هایش را می مالند تا به حال می آید،  عالم از او می پرسد : نظر شما چه بود؟  مرید "حضرت آقا" می گوید: " نظر حضرت آقا چنین است"   و عالم باز می گوید: "حضرت آقا غلط فرموده اند "و مرید باز از حال می رود اما نه به آن شدت! او را به حال می آورند و برای بار سوم عالم می پرسد: چه فرمودید؟  و مرید آقا  می گوید: " حضرت آقا چنین فرمودند!"    و عالم ربانی برای بار سوم می گوید: " حضرت آقا غلط فرمودند "این بار روحانی جوان و مرید حضرت آقا از حال نمی رود و سرش را پایین می اندازد

   عالم ربانی می فرماید : حال می توان به بحث و استدلال علمی پرداخت، آنگونه که شما " حضرت آقا " می گفتید، نه خود فکر می کردید و نه اجازه فکر به دیگران می دادید ، با یک جمله "حضرت آقا " چنین فرمودند! دهان همه را می بستید و مانع جریان و سریان فکر و اندیشه بودید، حال می توانید بدون تعصب، نظر خود و مراد خود را بیان کنید و نقد مخالف را بشنوید .

24 اسفند 87  / دکتر مهدی خزعلی

/ 0 نظر / 5 بازدید