حس می کنم که وقت گذشته است، حس می کنم که لحظه سهم من از برگ های تاریخ است*

سه سال گذشت.

کیفم را انداختم روی شانه ام که برگردم سالن مطالعه.

زندگی را، تاریخ را، همین لحظه های ساده می سازند.

سه سال گذشت.

زمان پرواز می کند. کاش ما در زمستان ٢٠١٢ یخ زده بودیم. کاش همه چیز و همه کس برای همیشه همانطور باقی می ماند.

سه سال گذشت، سه سال خوب،

اما گذشت...

 

بیست و شش فوریه دو هزار و پانزده؛ فینکس

*فروغ

/ 0 نظر / 24 بازدید