10

حالا شد ده سالِ تمام!

حواسم بود امروز را تا یادم بماند که چه راه درازی آمده ام تا رسیده ام به اینجا. یادم بماند که گاهی تاوان یک اشتباه چقدر می تواند سنگین باشد. حیف که تنها یک بار زندگی می کنیم. اینطوری حتی نمی توانیم از تجربه هایمان استفاده کنیم، چون هر تجربه ای تنها یک بار تکرار می شود...ولی مگر همین هم نیست که این منشور دوار را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است؟ همین تجربه های تکرار نشدنی و غیر قابل پیش بینی...

***

ای روزهای خوب که در راهید

ای جاده های گم شده در مه

ای روزهای سختِ ادامه

از پشت لحظه ها به در آیید

 

-قیصر امین پور-


/ 2 نظر / 53 بازدید
بی نام و نشان

بله! انسان فرزند تجربیات خویش است. و انسان درگیر ژنتیک است. تا خودش تجربه نکند دست برنمی دارد. حتی اگر با قیمت تمام عمرش. این است ژنتیک بشر

پ....

گاهی تاوان یک اشتباه چقدر می تواند سنگین باشد حیف.