می دونم هیچ کس توی دنیا من رو اونقدری که تو دوستم داری دوست نداره، اونقدر که برای تو ارزش دارم برای هیچ کس ارزش ندارم، می دونم تنها کسی هستی که همیشه و تحت هر شرایطی برات عزیزم، تنها کسی هستی که همه عمر به فکرم بوده و هیچ وقت فراموشم نکرده، و با این حال وقتی که باید کنارت باشم نیستم. گذاشتم تنهایی درد بکشی، کسی رو نداشته باشی باهاش حرف بزنی، توی خیابون بایستی و خیره بشه به یکی که شبیه منه،... لعنت به موجود به درد نخوری که منم...

/ 0 نظر / 19 بازدید