بی آن که دیده بیند، در باغ احساس می توان کرد در طرحِ پیچ پیچِ مخالف سرای باد یأس موقرانه ی برگی که بی شتاب بر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 94 بازدید
تو بزرگی مث شب.اگه مهتاب باشه یا نه                           تو بزرگی                                     مث شب.   خود مهتابی تو اصلاً، خود مهتابی تو.تازه، ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 50 بازدید
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
4 پست
تیر 94
4 پست
اسفند 93
4 پست
بهمن 93
6 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
6 پست
مهر 93
6 پست
شهریور 93
4 پست
مرداد 93
4 پست
تیر 93
6 پست
خرداد 93
5 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
1 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
9 پست
تیر 92
5 پست
خرداد 92
5 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
5 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
6 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
3 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
6 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
5 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
5 پست
دی 88
6 پست
آذر 88
7 پست
آبان 88
6 پست
مهر 88
5 پست
شهریور 88
6 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
13 پست
دی 87
13 پست
آذر 87
5 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
7 پست
اسفند 86
6 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
1 پست